Výskum EnglishEnglish

Projekty Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY/GRANTY:

MEDZINÁRODNÉ ASSOCIÁCIE/KONZORCIÁ

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY/GRANTY

 • 2017-2022 - projekt PRE-EST (Slovensko – 23 inštitúcií zo 16 krajín) "Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad." vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. H2020-INFRADEV-2016-2017 PRE-EST: 739500)
 • 2019-2022 - Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko - Poľsko) "Fyzikálne vlastnosti maloškálových výtryskov v slnečnej chromosfére" - vedúci projektu na AsÚ: J. Koza
 • 2019-2022 - projekt SOLARNET (Slovensko – 36 inštitúcií zo 16 krajín) "Integrácia slnečnej fyziky s vysokým rozlíšením." vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. H2020-INFRAIA-2018-2020 SOLARNET: 824135)
 • 2020-2023 - projekt ERASMUS+ "Európsky projekt spolupráce astronómov: Španielsko-Česko-Slovensko" - vedúci projektu na AsÚ: M. Jakubík (č.p. 2020-1-CZ01-KA203-078200)

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY APVV

 • 2020-2024 - "Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku" - vedúci projektu na AsÚ SAV: O. Ivanova (APVV-19-0072)
 • 2021-2025 - "Od interagujúcich hviezd k exoplanétam" - vedúci projektu na AsÚ SAV: T. Pribulla (APVV-20-0148)

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY VEGA

 • 2020-2023 - "Štúdium dynamiky a magnetických vlastností štruktúr v slnečnej atmosfére spektroskopickými a spektro-polarimetrickými metódami" - vedúci projektu: P. Gomory (VEGA 2/0048/20)
 • 2020-2023 - "Zovšeobecnené incidenčné geometrie v kvantovej informácii a astrofyzike" - vedúci projektu: M. Saniga (VEGA 2/0004/20)
 • 2021-2024 - "Multifrekvenčný výskum akreujúcich bielych trpaslíkov v kataklizmatických premenných hviezdach." - vedúci projektu: A. Skopal (VEGA 2/0030/21)
 • 2022-2025 - "Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie" - vedúci projektu: M. Husárik (VEGA 2/0059/22)
 • 2022-2025 - "Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd" - vedúci projektu: J. Budaj (VEGA 2/0031/22)
 • 2022-2025 - "Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave" - vedúci projektu: L. Neslušan (VEGA 2/0009/22)

VÝSKUMNÉ SMERY ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU SAV

 • Extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci a málo hmotné hviezdy – vedúci J. Budaj (01/16)
 • Štúdium fyzikálnych vlastností a procesov v atmosfére Slnka - vedúci P. Gömöry (02/16)
 • Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy - vedúci L. Neslušan (03/16)
 • Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy - vedúci T. Pribulla (04/16)
 • Symbiotické hviezdy a novy - vedúci A. Skopal (05/16)
 • Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov - vedúci J. Svoreň (06/16)UKONČENÉ PROJEKTY/GRANTY:

ŠTRUKTURÁLNE FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY/GRANTY

 • 2017-2021 - projekt PRE-EST (Slovensko – 23 inštitúcií zo 16 krajín) "Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad." vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. H2020-INFRADEV-2016-2017 PRE-EST: 739500)
 • 2018-2021 - Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko - Česko) "Fotometrický a spektroskopický výskum kandidátov na exoplanéty" vedúci projektu na AsÚ: Ĺ. Hambálek
 • 2018-2021 - Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko - Česko) "Magnetoakustické vlny a dynamika vybraných magnetických/plazmových štruktúr pozorovaných v slnečných aktívnych oblastiach" vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2018-2021 - Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko - Česko) "Modelovanie prenosu žiarenia v jemnej štruktúre slnečných protuberancií s využitím simultánnej spektroskopie UV čiar vodíka a horčíka získanej kozmickými spektrografmi SUMER a IRIS" vedúci projektu na AsÚ: P. Schwartz
 • 2019-2021 - Medziakademická dohoda (DAAD) (Slovensko - Nemecko) "Dynamika a magnetické vlastnosti oblúkovitých filamentárnych štruktúr" - vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2020-2021 - Medziakademická dohoda (DAAD) (Slovensko - Nemecko) "Vývoj horúcich podtrpaslíkov" - vedúci projektu na AsÚ: E. Kundra
 • 2017-2020 - projekt ERASMUS "Spoločne cez prekážky ku hviezdam" - vedúci projektu na AsÚ: J. Budaj (č.p. 2017-1-CZ01-KA203-035562)
 • 2017-2020 - projekt ISITE-BFC (Slovensko – Francúzsko) "Integrovaná kvantová informácia na nanoškálach." vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. ANR-15-IDEX-03)
 • 2018-2019 - bilaterálny (APVV) projekt (Slovensko – Francúzsko) "Konečné geometrie stelesňujúce kvantovú informáciu" - vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. APVV SK-FR-2017-0002)
 • 2018-2019 bilaterálny (APVV) projekt (Slovensko - Rakúsko) "Skúmanie vzájomných vzťahov štruktúr v slnečnej atmosfére - veľké priestorové rozlíšenie" - vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera (č.p. APVV SK-AT-2017-0009)
 • 2017-2019 - Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko - Ukrajina) "Hľadanie obrých exoplanét okolo bielych trpaslíkov" vedúci projektu na AsÚ: Z. Garai
 • 2017-2019 - Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko - Ukrajina) "Fyzikálne procesy v kataklizmatických dvojhviezdach" vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol
 • 2017-2019 - Medziakademická dohoda (MAD)(Slovensko - Ukrajina) "Fyzikálne vlastnosti kometárneho prachu z fotometrických, spektrálnych a polarimetických pozorovaní" vedúci projektu na AsÚ: O. Ivanova
 • 2018 - BAYHOST SLOBATCO (Slovensko - Nemecko) "SLOBATCO – Slowakisch-Deutsche Teleskop Zusammenarbeit" vedúci projektu na AsÚ: T. Pribulla (č.p. MB-2018-2/11)
 • 2013-2017 - projekt SOLARNET (Slovensko – 32 krajín) "SOLARNET-Sieť slnečnej fyziky s veľkým rozlíšením" vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera (č.p. FP7-INFRA-312495)
 • 2015-2017 - bilaterálny projekt (Slovensko – Česká republika) "Štúdium medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme." vedúci projektu na AsÚ: M. Husárik
 • 2015-2017 - projekt DFG (Slovensko - Nemecko) "Dve Slnká na oblohe - Hľadanie planét okolo dvojhviezd s teleskopom TEST" vedúci projektu na AsÚ: T. Pribulla (č.p. HA 3279/9-1)
 • 2016-2017 - Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Česká republika) "Diagnostika slnečných koronálnych štruktúr pomocou impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn (pozorovanie a numerické simulácie )" vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák (č.p. SAV-AV-ČR-16-03)
 • 2016-2017 – bilaterálny projekt (APVV) (Slovensko-Rakúsko) "Štúdium počiatočných fáz vývoja koronálnej hmoty a vlastností súvisiacich oblastí koronálneho dimmingu v slnečnej atmosfére " vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. SK-AT-2015-0002)
 • 2016-2017 – bilaterálny projekt (APVV) (Slovensko - Rakúsko) "Vlny v maloškálových štruktúrach chromosféry Slnka " vedúci projektu na AsÚ: J. Koza (č.p. SK-AT-2015-0022)
 • 2016-2017 – bilaterálny projekt (APVV) (Slovensko - Portugalsko) "Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu - od štatistiky k fyzike" vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák (č.p. SK-PT-2015-0004)
 • 2016, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: GREGOR - Ref. nr.: 16-01 - "Magnetické a dynamické vlastnosti filamentov v aktívnych oblastiach" vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2014-2016 - Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko - Ukrajina) "Štúdium hviezdnych explózií v interagujúcich dvojhviezdach" vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol (č.p. 1/2014)
 • 2014-2016 - Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko - Ukrajina) "Projekt Dwarf: Zákrytové dvojhviezdy – presné hodiny na objavovanie exoplanét" vedúci projektu na AsÚ: M. Vaňko (č.p. 2/2014)
 • 2015-2016 - bilaterálny projekt (Slovensko – Francúzsko) "Skúmanie geometrie zovšeobecnených Pauliho grúp" vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. RECH-MOB15-000007)
 • 2015, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: GREGOR - Ref. nr.: 15-07 - "Topológia a fyzikálne parametre magnetický polí slnečných filamentov" vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2012-2015 - projekt COST (Slovensko – 36 krajín) "Polarizácia ako prostriedok k štúdiu Slnečnej sústavy a ďalej" vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera (č.p. MPNS COST Action MP1104)
 • 2014-2015 - bilaterálny projekt (Slovensko – USA) "Pozorovanie koronálnych erupcií a spektier počas "Arctic Solar Eclipse 2015" vedúci projektu na AsÚ: V. Rušin (č.p. 9616-14)
 • 2014-2015 - program COST (Slovensko - ďalších 29 krajín) "Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre" vedúci projektu na AsÚ SAV: Z. Kaňuchová (č.p. TD 1308)
 • 2014-2015 - bilaterálny projekt (Slovensko – Rakúsko) "Konečno-geometrické aspekty kvantovej teórie" vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. FWF-M1564-N27)
 • 2014-2015 - Medziakademická dohoda (MAD) (Slovensko – Nemecko) "Vektor magnetického poľa v slnečných filamentoch" vedúci projektu na AsÚ: P. Schwartz (č.p. DAAD 57065721)
 • 2014, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: VTT - Ref. nr.: 14-08 - "Topológia a fyzikálne parametre magnetický polí slnečných filamentov" vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2014: Nadácia Alexandra von Humboldta (AvH): (Slovensko – Nemecko) "Mapovanie vývoja Novy Del 2013 (V339 Del) počas fáze žeravej gule metódou multifrekvenčného modelovania jej SED" vedúci projektu na AsÚ: A. Skopal (č.p. SLA 1039115)
 • 2013, EU-7RP-SOLARNET Trans-national access and service programe: VTT - Ref. nr.: 13-05 - "Dynamika a topológia magnetického poľa maloškálových slučiek" vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry
 • 2013-2014, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko – Rakúsko) – "Diagnostika plazmy slnečnej atmosféry ovplyvnenej prechodom EIT vĺn a erupciami" - vedúci projektu na ASÚ: P. Gomory (č.p. SK-AT-0003-12).
 • 2013-2013, projekt v rámci medzinárodného programu "Výskum v pároch" na Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (Nemecko): "Konečné geometrie na pozadí korešpondencie "čierna diera - qubit"" -- vedúci projektu: M. Saniga (č. p. MFO-RiP-2013-LPS).
 • 2012-2013, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Bulharsko) - "Štúdium podstaty vzplanutí symbiotických hviezd" - vedúci projektu na AsÚ : A. Skopal (č.p. SK-BG-0015-10)
 • 2011-2012 - projekt DFG (Slovensko - Nemecko) "Výskum vynárajúceho sa magnetického toku v pokojnej slnečnej fotosfére" vedúci projektu na AsÚ: P. Gömöry (č.p. DFG BA 1875/7-1)
 • 2010-2011, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Francúzsko) - "Záverečné štádium formovania sa Slnečnej sústavy" - vedúci projektu na AsÚ: L. Neslušan (č.p. SK-FR-0004-09)
 • 2010-2011, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Česká republika) - "Štúdium pevnej zložky medziplanetárnej hmoty" - vedúci projektu na AsÚ: J. Svoreň (č.p. SK-CZ-0107-09)
 • 2010-2011, APVV projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Česká republika) - "Nové trendy vo výskume geometricky premenných hviezd" – vedúci projektu na AsÚ: J. Žižňovský (č.p. SK-CZ-0032-09)
 • 2008-2011, Project FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1 Capacities, Collaborative project - 212482 (projekt 7.RP EÚ) - "EST - Európsky slnečný ďalekohľad" - vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2007-2010, projekt EÚ FP7-MIRG-CT-2007-200297 (7.RP EÚ) - "Hnedí trpaslíci a extrasolárne planéty" - vedúci projektu: J. Zverko
 • 2008-2010, projekt EÚ programu celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG – 84100468/p-PO (6.RP EÚ) - "POLÁRNA ŽIARA (partnerská príležitosť pre učenie sa: Astronomické zdroje pre inšpiráciu seniorov" - vedúci projektu v SR: D. Chochol
 • 2007-2011, projekt EU FP6-MERG-CT-2007 No 46475 SoND (7.RP EÚ) - "Dynamika slnečnej siete" - koordinátor: A. Kučera
 • 2009-2011, medziakademický projekt (AV ČR, Česká republika - SAV, SR) - "Výskum kataklizmatických premenných hviezd - projekty INTERGRAL a GAIA" - vedúci projektu na AsÚ: L. Hric
 • 2009-2011, medziakademický projekt (AV ČR, Česká republika - SAV, SR) - "Impulzívne generované vlny v rádiovej a rentgenovej oblasti elektromagnetického spektra detekované v slnečnej koróne" - vedúci projektu na AsÚ: J. Rybak
 • 2009-2009, projekt Zentrum fuer interdisciplinaere Forschung, University Bielefeld (Germany) - "Finite Projective Ring Geometries: An Intriguing Emerging Link Between Quantum Information Theory, Black-Hole Physics and Chemistry of Coupling" - vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga
 • 2008-2009, medziakademický projekt (NAV, Ukrajina) - SAV, SR) - "Fyzikálne procesy v aktívnych dvojhviezdach a chromosférická aktivita hiezd s planétami." - vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol
 • 2008-2009, projekt DAAD/SAV (Nemecko - Slovensko) - "Tlak žiarenia na nesférické častice" - vedúci projektu na AsÚ: M. Kocifaj
 • 2008-2009, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Česká republika) - "Vlastnosti medziplanetárnych objektov v tesnej blízkosti Zeme" - vedúci projektu na AsÚ: J. Svoreň
 • 2008-2009, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Česká republika) - "Rozloženie energie v spektrách chemicky pekuliárnych hviezd a jeho premennosť" - vedúci projektu na AsÚ: J. Žižňovský
 • 2008-2009, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Česká republika) - "Svetelné zmečistenie v podmienkach Slovenskej a Českej republiky" - vedúci projektu na AsÚ: M. Kocifaj
 • 2007-2009, projekt VT spolupráce (Slovensko - Chorvátsko) "Časový vývoj aktívnych procesov v slnečnej atmosfére" - koordinátor: A. Kučera
 • 2006-2009, projekt Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nemecko - "Časový vývoj fotosféry a chromosféry v pokojných a aktívnych oblastiach na Slnku" - vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2007-2009, medziakademický projekt (CNR, Taliansko - SAV, SR) - "Meteoridy a kozmické úlomky v blízkozemskom vesmírnom prostredí" - vedúci projektu na AsÚ: V. Porubčan
 • 2008, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Dynamické fibrily vo vrchnej fotosfére, chromosfére a vyššie - Vákuový vežový ďalekohľad" - vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2008, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Spektroskopia pokojnej slnečnej fotosféry: vlastnosti rázových vĺn a generovanie akustického toku - Vákuový vežový ďalekohľad" - vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2008, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Fyzikálne mechanizmy spôsobujúce slnečné miktroerupcie a dynamiku sieťových fibríl - význam pre ohrev a dopĺňanie hmoty koróny - Holandský otvorený ďalekohľad" - vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2006-2008, medziústavný projekt (Slovensko - Bulharsko)- "Anomálne abundancie vo hiezdach a dvojhviezdach" - vedúci projektu na AsÚ: J. Žižňovský
 • 2007-2008, projekt Akcie Rakúsko - Slovensko (SAIA) - "Konečné geometrie v pozadí Hilbertových priestorov" - vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga
 • 2006-2008, medzinárodný projekt financovaný CNRS (Francúzsko) a SAV (Slovensko) - "Geometries projectives et geometries d'anneaux pour l'information quantique" - principal investigator at AISAS: M. Saniga
 • 2005-2007, medziústavný projekt (Slovensko - Poľsko) - "Fotometrický výskum kontaktných dvojhviezd a krátkoperiodických zákrytových premenných hviezd" - vedúci projektu na AsÚ: T. Pribulla
 • 2007-2007, medzinárodný projekt financovaný Ministerstvom zahraničných veci Francúzskej republiky (Slovensko - Česká rep. - Francúzsko)- "Geometries projectives et geometries d'anneaux pour l'information quantique" - vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga
 • 2006-2007, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Rakúsko) - "Slnečné erupcie: spúšťací mechanizmus a dôsledky pre vesmírne počasie" - vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2007-2007, projekt Akcie Rakúsko - Slovensko (SAIA) - "Adaptácia astrofyzikálnych techník rozptylu svetla pre výskum environmentálnych aerosolov" - vedúci projektu na AsÚ: M. Kocifaj
 • 2006-2007, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Česká rep.) - "Premennosť chladných magnetických hviezd hlavnej postupnosti" - vedúci projektu na AsÚ: J. Zverko
 • 2005-2007, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - Grécko) - "Medzinárodná grécko/slovenská on/line sieť astronomických observatórií" - vedúci projektu na AsÚ: L. Hric
 • 2007, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne - Švédsky slnečný ďalekohľad" - vedúci projektu: A. Kučera
 • 2007, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne - Holandský otvorený ďalekohľad" - vedúci projektu: A. Kučera
 • 2005-2007, projekt FP6-2002-Mobility-5 No 011379-MULTIDOT - "Slnečné fibrily a spikuly vo veľkom rozlíšení" - vedúci projektu: J. Koza
 • 2006, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Spektroskopia pokojnej fotosféry: vlastnosti rázových šokov a miesta tvorenia akustického toku" - vedúci projektu: A. Kučera
 • 2006, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne - Švédsky slnečný ďalekohľad" - vedúci projektu: J. Rybák
 • 2006, OPTICON Trans-national Access Programme (EU 6FP) - "Spektroskopia a obrázková tomografia slnečných fibríl: spúšťacie mechanizmy vo fotosfére a dôsledky v koróne - Holandský otvorený ďalekohľad" - vedúci projektu: J. Rybák
 • 2004-2008, projekt medzivládnej VT spolupráce (Slovensko - NSF, USA) - "Vesmírne počasie: štúdium inicializácie a šírenia koronálnych výronov hmoty pomocou numerickej magnetohydrodynamiky" - vedúci projektu na AsÚ: J. Rybák
 • 2004-2006, medziakademický projekt (CNR, Taliansko - SAV, SR) - "Fyzikálne procesy v aktívnych hviezdach a hľadanie ich stelárnych a planetátnych súputníkov" - vedúci projektu na AsÚ: D. Chochol
 • 2004-2006, medziakademický projekt (CNR, Taliansko - SAV, SR) - "Fyzikálne a dynamický aspekty evolúcie krátkoperiodických komét" - vedúci projektu na AsÚ: E. M. Pittich
 • 2004-2006, medziakademický projekt (CNR, Taliansko - SAV, SR) - "Telesá medziplanetárnej hmoty a a atmosferické javy" - vedúci projektu na AsÚ: V. Porubčan
 • 2003-2006, medziústavný projekt (Slovensko - Chorvátsko) - "Aktívne javy na Slnku" - vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2002-2006, projekt 5. rámcového programu Európskej únie HPRN-CT - "Euróska slnečná magnetická sieť" - vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2001-2005, Projekt DFG (SRN) - "Slnečná granulácia" - vedúci projektu na AsÚ: A. Kučera
 • 2002-2005, Slovensko-britský projekt - "Procesy interakcie v klasických novách a symbiotických hviezdach" - vedúci projektu na AsÚ: A. Skopal
 • 2004-2005, Projekt slovensko-českej medzivládnej VT spolupráce - "Premennosť chladných magnetických hviezd a jej príčiny" - vedúci projektu na AsÚ: J. Zverko
 • 2003-2005, Projekt AV ČR - SAV - "Výskum kataklizmatických premenných hviezd - projekt INTEGRAL" - vedúci projektu na AsÚ: L. Hric
 • 2003-2005, Projekt SR - Čína - "Štúdium magnetických polí, koróny a protuberancií v atmosfére Slnka v priebehu cyklu slnečnej aktivity" - vedúci projektu na AsÚ: V. Rušin
 • 2002-2005, Slovesko-taliansky projekt - "Vesmírne počasie a klimatológia" - vedúci projektu na AsÚ: J. Sýkora

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY APVV

 • 2017-2021 - "Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov" - vedúci projektu na AsÚ SAV: M. Hajduková (APVV-16-0148)
 • 2016-2020 - "Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru" - zodpovedný riešiteľ: A. Skopal (č. APVV-15-0458)
 • 2016-2019 - "Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka" - vedúci projektu: P. Gömöry (č.p. VEGA 2/0004/16)
 • 2016-2019 - "Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike" - vedúci projektu: M. Saniga (č.p. VEGA 2/0003/16)
 • 2013-2017-"Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme" - vedúci projektu na AsÚ SAV : M. Hajduková (č.p. APVV-0517-12)
 • 2012-2015 - "From interacting binaries to exoplanets" – vedúci projektu: J. Budaj (č. APVV-0158-11)
 • 2012-2015 - "Slnečná koróna: výskum fyzikálnych procesov" - vedúci projektu: J. Rybák (č. APVV-0816-11)
 • 2011-2014 - "Výskum slovenských meteoritov" - vedúci ústavnej časti projektu: J. Svoreň (č. APVV-0516-10)
 • 2009-2012 - "Objavuj vesmír, tvoj domov" - vedúci projektu: V. Rušin (č. APVV LPP-0078-09)
 • 2006-2009 - "Astronomická olympiáda" - vedúci projektu: L. Hric (č. APVV LPP-0172-06)
 • 2007-2009 - "Stretnutia s vesmírom" - vedúci projektu: V. Rušin (č. APVV LPP-0146-06)
 • 2007-2009 - "Astronómia pre žiakov a učiteľov" - vedúci projektu: A. Kučera (č. APVV LPP-0068-06)
 • 2007-2009 - "Ohrev slnečnej koróny: observačná verifikácia fyzikálnych mechanizmov" - vedúci projektu: J. Rybák (č. APVV VV-0066-06)
 • 2005-2007 - "Emisná koróna a protuberancie: indikátory slnečnej aktivity a vesmírneho počasia" - vedúci projektu: V. Rušin (č. APVV-51-012704)
 • 2002-2005 - "Fotometria interagujúcich dvojhviezd" - vedúci projektu: D.Chochol (č.p. APVV 20-014402)
 • 2002-2005 - "Slovenská sieť fotometrických ďalekohľadov pre štúdium vybraných fyzikálnych procesov na premenných hviezdach" - vedúci projektu: L. Hric (č.p. APVV 51-000802)

GRANTY SLOVENSKEJ GRANTOVEJ AGENTÚRY VEGA

 • 2018-2021 - "Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a ďalších malých telies v Slnečnej sústave" - vedúci projektu: L. Neslušan (VEGA 2/0037/18)
 • 2018-2021 - "Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzajomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty" - vedúci projektu: J. Svoreň (VEGA 2/0023/18)
 • 2018-2021 - "Zákryty: základný nástroj pre štúdium exoplanét, dvojhviezd a viacnásobnýcn sústav" - vedúci projektu: J. Budaj (VEGA 2/0031/18)
 • 2017-2020 - "Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd" - vedúci projektu: A. Skopal (VEGA 2/0008/17)
 • 2014-2017-"Populácia meteoroidov, ich pôvod, vývoj a interakcia so Zemou" - vedúci projektu na AsÚ SAV: M. Hajduková (č.p. VEGA 1/0225/14)
 • 2014-2017-"Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy "- vedúci projektu: L. Neslušan (č.p. VEGA 2/0031/14)
 • 2014-2017-"Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách"- vedúci projektu: T. Pribulla (č.p. VEGA 2/0143/14).
 • 2014-2017-"Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy"- vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/0032/14)
 • 2013-2016 - "Fyzikálne procesy v symbiotických hviezdach a novách" - vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/0002/13).
 • 2013-2015 - "Fyzikálne vlastnosti akréčnych štruktúr v interagujúcich dvojhviezdach" - vedúci projektu: L. Hric, (č.p. VEGA 2/0038/13).
 • 2013-2015 - "Konečné geometrie prepájajúce kvantovú informáciu s astrofyzikou" - vedúci projektu: M. Saniga (č. p. VEGA 2/0003/13).
 • 2013-2015-"Variabilita časového vývoja magnetických štruktúr v slnečnej atmosfére a ich fyzikálne modely." - vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/0038/13)
 • 2011-2013 - "Modelovanie tesných dvojhviezd a viacnásobných sústav: od klasických dvojhviezd k planetárnym sústavám" - vedúci projektu: T. Pribulla (č.p. VEGA 2/0094/11)
 • 2010-2013 - "Dynamika trans-neptúnickej populácie a ďalších skupín malých telies Slnečnej sústavy" - vedúci projektu: L. Neslušan (č.p. VEGA 2/0011/10)
 • 2010-2013 - "Evolúcia a fyzikálne charakteristiky pevnej zložky medziplanetárnej hmoty v blízkosti Zeme" - vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/0022/10)
 • 2010-2012 - "Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a viacnásobných sústavách" - vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/0038/10)
 • 2010-2012 - "Štruktúra a dynamika slnečnej koróny" - vedúci projektu: M. Minarovjech (č.p. VEGA 2/0098/10)
 • 2010-2012 - "Fyzikálne vlastnosti cyklov aktivity vybraných interagujúcich dvojhviezd" - vedúci projektu: L. Hric (č.p. VEGA 2/0078/10)
 • 2009-2012 - "Genetické vzťahy medzi prúdmi meteoroidov a objektami NEO" - vedúci projektu na AsÚ: M. Hajduková (č.p. VEGA 1/0636/09)
 • 2009-2011 - "Kvantové kráčanie a kvantové previazanie - QWAEN" - vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (no. VEGA 2/0092/09)
 • 2009-2011 - "Fyzikálny výskum magnetizmu, dynamiky plazmy a prenosu energie v slnečnej atmosfére" - vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/0064/09)
 • 2009-2011 - "Orbitálny vývoj ľubovoľne tvarovaných kometárnych a asteroidálnych prachových častíc" - vedúci projektu: M. Kocifaj (č.p. VEGA 2/0016/09)
 • 2009-2011 - "Rozpletenie spektier hviezd s nejednoznačne určeným typom pekuliárnosti" - vedúci projektu: J. Zverko (č.p. VEGA 2/0074/09)
 • 2007-2009 - "Štruktúra a vlastnosti prúdo meteoridov a ich materských telies" - vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/7009/27)
 • 2007-2009 - "Štúdium štruktúry interagujúcich dvojhviezd a viacnásobných sústav" - vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/7010/27)
 • 2007-2009 - "Aktivita ako dôsledok fyzikálnych mechanizmov, spojených s prenosom a akréciou hmoty vo vybraných interagujúcich dvojhviezdach" - vedúci projektu: L. Hric (č.p. VEGA 2/7011/27)
 • 2007-2009 - "Výskum magnetických polí v slnečnej koróne a ich odozvy v heliosfére" - vedúci projektu: M. Minarovjech (č.p. VEGA 2/7012/27)
 • 2007-2009 - "Úloha negravitqčných síl v evolúcii dráh asteroidov a komét" - vedúci projektu: E. Pittich (č.p. VEGA 2/7040/27)
 • 2007-2009 - "Vplyv medzihviezdnych molekulárnych oblakov na dynamiku telies v Oortovom oblaku a Kuiperovom páse" - vedúci projektu: Ľ. Neslušan (č.p. VEGA 2/7047/27)
 • 2006-2008 - "Výskum vlastností chemicky pekuliárnych (CP) hviezd" - vedúci projektu: J. Zverko (č.p. VEGA 1/6036/26)
 • 2006-2008 - "Multispektrálna anlýza a modelovanie časového vývoja pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry" - vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/6195/26)
 • 2006-2008 - "Kvantová teória informácie viacčasticových systémov" - vedúci projektu na AsÚ: M. Saniga (č.p. VEGA 2/6070/27)
 • 2006-2008 - "Komplexy malých telies slnečnej sústavy" - vedúci projektu: M. Hajduková (č.p. VEGA 1/3067/26)
 • 2006-2008 - "Dynamika malých telies v kozmickom priestore" - vedúci projektu: M. Kocifaj (č.p. VEGA 1/3024/26)
 • 2004-2006 - "Dynamika a vývoj komét a asteroidov z hľadiska ich migrácie do oblasti dráh planét" - vedúci projektu: E. Pittich (č.p. VEGA 2/4002/24)
 • 2004-2006 - "Štruktúra prenosových oblastí kataklizmatických a príbuzných interagujúcich dvojhviezdach" - vedúci projektu: L. Hric (č.p. VEGA 2/4015/24)
 • 2004-2006 - "Zonálne zvláštnosti v evolučných procesoch na Slnku" - vedúci projektu: J. Sýkora (č.p. VEGA 2/4013/24)
 • 2004-2006 - "Dynamický vývoj a aktivita medziplanetárnych telies" - vedúci projektu: J. Svoreň (č.p. VEGA 2/4012/24)
 • 2004-2006 - "Štúdium aktivity v interagujúcich dvojhviezdach" - vedúci projektu: A. Skopal (č.p. VEGA 2/4014/24)
 • 2004-2006 - "Slnečná aktivita v koróne a protuberanciách" - vedúci projektu: V. Rušin (č.p. VEGA 2/4011/24)
 • 2003-2005 - "Rozloženie chemických prvkov na povrchu chemicky pekuliárnych hviezd" - vedúci projektu: J. Zverko (č.p. VEGA 2/3014/24)
 • 2003-2005 - "Kozmický prach, medziplanetárne a medzihviezdne prostredie a ich vplyv na Zem a jej atmosféru" - vedúci projektu: A. Hajduk/T.Hajduková (č.p. VEGA 2/3024/24)
 • 2003-2005 - "Dynamické procesy a prenos energie v slnečnej atmosfére" - vedúci projektu: A. Kučera (č.p. VEGA 2/3015/24)

ÚSTAVNÉ PROJEKTY

 • Fyzika slnečnej fotosféry a chromosféry - vedúci A. Kučera (č. 18/07)
 • Dynamický vývoj malých telies Slnečnej sústavy - vedúci L. Neslušan (č. 21/07)
 • Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov - vedúci J. Svoreň (č. 22/07)
 • Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy - vedúci T. Pribulla (č. 24/07)
 • Symbiotické hviezdy a novy - vedúci A. Skopal (č. 25/07)
 • Štúdium aktivity vybraných interagujúcich dvojhviezd - vedúci L. Hric (č. 28/07, dobiehajúci smer)
 • Extrasolárne planéty, hnedí trpaslíci a málo hmotné hviezdy – vedúci J. Budaj (č. 29/11)
 • Fyzika aktívnej slnečnej koróny a slnečno-zemské vzťahy - vedúci J. Rybák (č. 31/11)
 • Komplexy malých telies Slnečnej sústavy - vedúci projektu: V. Porubčan (č.p. AsÚ SAV M-23/07)
 • Slnečná koróna a slnečno-zemské vzťahy - vedúci projektu: V. Rušin (č.p. AsÚ SAV S-19/07)
 • Interakcia elektromagnetického žiarenia s kozmickým prachom - vedúci projektu: M. Kocifaj (č.p. AsÚ SAV M-20/07)
 • Migrácia malých telies v slnečnej sústave - vedúci projektu: E. Pittich (č.p. AsÚ SAV M-26/07, dobiehajúci projekt)
 • Horúce hviezdy – hviezdne atmosféry – vznik a vývoj chemickej pekuliarity - vedúci projektu: J. Zverko (č.p. AsÚ SAV P-27/07, dobiehajúci projekt)
 • Štruktúra meteorických rojov - vedúci projektu: V. Porubčan
 • Kozmický prach - vedúci projektu: I. Kapišinský
 • Dynamika komét a asteroidov a výskum kometárneho prachu - vedúci projektu: E. Pittich
 • Štúdium dynamickej evolúcie malých telies vo vonkajšej oblasti Slnečnej sústavy - vedúci projektu: L. Neslušan
 • Fotometria komét a asteroidov a kometárna astrometria - vedúci projektu: J. Svoreň
 • Štúdium variabilných fenoménov hviezd ranného spektrálneho typu a automatizácia ich pozorovaní - vedúci projektu: J. Žižňovský
 • Chemicky pekuliárne hviezdy - vedúci projektu: J. Zverko
 • Tesné dvojhviezdy - vedúci projektu: D. Chochol
 • Kataklizmatické premenné hviezdy - vedúci projektu: L. Hric
 • Symbiotické hviezdy - vedúci projektu: A. Skopal
 • Výskum slnečnej koróny a výskum Slnka pozorovaním slnečných zatmení - vedúci projektu: V. Rušin
 • Slnečné protuberancie a automatizácia slnečných pozorovaní - vedúci projektu: M. Minarovjech
 • Dynamika slnečnej fotosféry a chromosféry - vedúci projektu: A. Kučera
 • Slnečný cyklus a vzťahy Slnko-Zem - vedúci projektu: J. Sýkora
 • Výskum vonkajších vrstiev slnečnej atmosféry - vedúci projektu: J. Rybák


Dátum a čas: 1.6. 2023 10:27:00 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!